Stadgar

Nordvästra Skånes Orkidésällskap

Stadgar för Nordvästra Skånes Orkidésällskap

Stadgar för Nordvästra Skånes Orkidésällskap (NSO), som bildades 4 juni 2005.


§ 1. Namn

Sällskapet har sitt säte i Helsingborg och dess namn är Nordvästra Skånes Orkidésällskap.§ 2. Ändamål

Sällskapet har till syfte att under kamratliga och enkla former verka för att:


¤ Ordna föredrag och diskussioner ett flertal gånger per år, för att bland medlemmar och allmänhet sprida kunskap om och väcka intresse för orkidéer, såväl vilda som odlade.

¤ Ordna exursioner och studiebesök för medlemmar och andra intresserade personer.

¤ Söka, värna och vårda den vilda orkidéfloran, såväl i Sverige som i andra länder.§ 3. Medlemskap

Medlem i sällskapet rekommenderas att bli medlem i Svenska Orkidésällskapet.

Varje medlem har en röst på årsmötet/en röst per familj/sambo - samma boendeadress.

Medlem har att betala de avgifter som sällskapets årsmöte beslutat.

Årsavgiften avser kalenderår och skall vara inbetald senast den 31 januari.

Medlem som gått ur sällskapet har ingen rätt till sällskapets tillgångar.§ 4. Organisation

Sällskapet verkar genom:


1. Årsmöte

2.Styrelsen


Årsmötet är sällskapets högsta beslutande organ. Styrelsen sköter sällskapets ekonomi och den löpande verksamheten.§ 5. Årsmöte

Årsmötet skall hållas före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Dag för mötet skall tillkännages före januari månads utgång. Kallelse till årsmötet skall ske via E-post minst 30 dagar före mötet samt läggas ut på hemsidan. Årsmötetshandlingar inklusive ärende/dagordning skall tillställas medlemmarna via E-post senast 30 dagar före mötet. Den som enligt medlemsförteckningen inte har E-postadress skall tillsändas ovannämda handlingar med vanlig post inom angivna tider.


Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:


1. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, sekreterare, två justerare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt två rösträknare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd - endast de medlemmar som betalt årsavgift för innevarande år.

3. Beslut om att årsmötet blivit behörigt kallat.

4. Föredrag av styrelsens årsberättelse och ekonomisk redovisning samr revisionsberättelse.

5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Beslut om årsavgifter och eventuellt andra avgifter.

7. Beslut om arvode och andra ersättningar.

8. Beslut om styrelsens storlek.

a. Val av ordförande - mandatperiod ett år.

b. Val av styrelseledamöter 3-9 stycken och 2-3 suppleanter.

c. Halva antalet ledamöter väljs växelvis varje år för en två-årsperiod.

d. Suppleanterna väljs för ett år.

e. Val av revisor och revisorsuppleant för 1 år.

f. Val för 1 år av valberedning på 2-3 personer, varav 1 är sammankallande.


9. Ärenden som styrelsen hänskjutet till årsmötet.


10. Ärenden/motioner som medlem genom anmälan till ordföranden via E-post eller skriftligen före december månads utgång förklarat sig vilja ta upp på mötet.


Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet med undantag av beslut i ärenden enligt § 11 nedan. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning kan ej ske med fullmakt. Vid personval, sluten omröstning.§ 6. Extra medlemsmöte

Extra möte skall hållas när styrelsen så beslutar eller då revisorerna så begär eller då minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen begär detta. Begäran om extra möte skall innehålla den eller de frågor/ärenden som detta extra mötet ska behandla. I frågan om kallelse till extra medlemsmöte gäller samma bestämmelser som för årsmöte.§ 7. Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en sstyrelse bestående av minst 3 och högst 9 ledarmöter, jämte högst 3 suppleanter, alla valda av årsmötet. Övriga funktionärer utses av styrelsen.


Ordförande, kassör och sekreterare utgör ett verkställande utskott (VU), som har att förbereda ärenden till styrelsemötena. Detta VU har att besluta i ärenden som kräver snabba åtgärder, men med redovisningsskyldighet vid nästkommande styrelsemöte. Styrelsen skall upprätta budget till årsmötet, framlägga årsberättelsen, årsredovisning, förslag till balansräkning, bistå och övervaka de projekt som startas i sällskapets regi, föreslå

årsavgifter och handlägga medlemsärenden.


Styrelsen äger rätt att delegera uppdrag av skilda slag till ledamot i styrelsen eller annan medlem och likaså besluta om formerna för externa kontakter som t.ex. referensgrupper m.m. i kontakter med andra intresseorganisationer.§ 8. Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när mist tre ledamöter i styrelsen så begär. En mötesplan bör upprättas som vägledning för arbetet. Styrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av ledarmöterna är närvarade. Telefonmöte för förekomma, varvid sedvanliga protokoll skall föras. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras och justeras av ordföranden och en justerare.§ 9. Räkneskaper, revision

Sällskapets räkneskapsår är kalenderår. För granskning av föreningens förvaltning och räkneskaper svarar revisorerna som i anledning av granskning skall avge en revisionsberättlse som skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.§ 10. Firmatecknare och sällskapets företrädare samt adress

Sällskapet firmatecknas av ordförande och sekreterare eller var för sig. Sällskapets bank- och postgirokonto får disponeras av ordförande och kassören, dock högst till ett belopp av 20000 kronor. Sällskapets ordförande är den som företräder sällskapet i externa och interna ärenden. Sällskapets adress är den som ordföranden har.§ 11. Stadgeändring

Ändring av sällskapets stadgar kan ske genom beslut som fattas på ordinarie årsmöte samt därefter på ett följande medlemsmöte med 2/3 majoritet.§ 12. Upplösning av sällskapet

Sällskapet kan upplösas genom beslut av två på varandra följande möten varav det ena skall vara ordinare årsmöte. De båda mötena skall hållas med minst sex månaders mellanrum. Beslut om upplösning med 3/4 majoritet av de närvarande medlemmarna vid båda mötena. Vid beslut om upplösning skall samtidigt beslutas om disposition av sällskapets tillgångar.
Helsingborg 2013-11-19

Copyright © 2019 All Rights Reserved.